Gwybodaeth | Information
Mae’r byd wedi gweld newid mawr yn y flwyddyn ddiwethaf, ac wrth i ni gamu mewn i 2021, ymunwch â Amgueddfa Cymru ar gyfer Olion, gŵyl ddigidol yn edrych ar weithredu hinsawdd a'r newidiadau gallwn wneud fel unigolion ac fel cymdeithas i frwydro newid hinsawdd. Dros dair noswaith byddwn yn cynnal cyfres o sgyrsiau yn edrych ar faterion megis adeiladu cynaliadwy a chreu cartrefi cynaliadwy'r dyfodol, sut i symud ymlaen o ffasiwn brys, a sut beth yw dyfodol bwyd cynaliadwy i Gymru. Mae newid hinsawdd yn effeithio ar bawb, boed hen neu ifanc - dewch a'r plant i Olion i'r Teulu ar ddydd Sul Ionawr 24ain, prynhawn o weithgareddau hwyliog ac addysgiadol am newid hinsawdd a chynaliadwyedd. Defnyddiwch gynnwys eich bocs ailgylchu i greu crefftau, coginiwch ryseitiau blasus i leihau gwastraff bwyd, dysgwch am lygru plastig yn y môr a gwnewch eich rhan i ddogfennu newidiadau yn yr hinsawdd yn eich ardal chi.   Mae’r sgyrsiau am ddim – mae tâl bach ar gyfer Olion i’r Teulu.     ______________________________________________________________________ The world has changed immeasurably in the past year, and as we take our first steps into 2021, join Amgueddfa Cymru for Footprints, a digital festival looking at climate action and the changes we can make as individuals and as a society to help fight climate change. Over three evenings, we will host a series of themed talks looking at issues such as sustainable building and creating a sustainable home, moving on from fast fashion, and what a sustainable food future really looks like.   Climate change affects us all, young and old – bring all the children along to Footprints for the Family  on Sunday January 24th, an afternoon of fun and educational activities all about climate change and sustainability. Use the contents of your recycling box for some crafty fun, cook up a storm with your food waste, learn about plastic pollution in the sea and do your part to document changes in the climate where you live.   All talks are free – there is a small charge for Footprints for the Family.      
Digwyddiadau | Events
Sorry, there are no upcoming events